Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

welfare
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading
welfare
4959 2572 500
welfare
7333 416b
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vianivea nivea
welfare
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaserempoz serempoz
welfare
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazarazwracam zarazwracam
welfare
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viazarazwracam zarazwracam
welfare
Nie warto narzekać. Cieszmy się słoneczną pogodą!
Reposted fromreksi0 reksi0 viausmiechprosze usmiechprosze
welfare
welfare

April 06 2015

welfare
9768 c613 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viapetkaa petkaa
welfare
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapetkaa petkaa
welfare
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viapetkaa petkaa
welfare
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viapetkaa petkaa
welfare
6766 a8d0
Reposted fromschiza schiza viapetkaa petkaa
welfare
welfare
7310 9095 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viasatyra satyra
welfare
0973 0127 500
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasatyra satyra
welfare
5810 fa1d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacaataleya caataleya
welfare
2029 cd1a 500

best-of-memes:

Follow best-of-memes for more funny pictures .

Reposted fromtron tron viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl